මොරටුව පැත්තේ ඉන්න වේගයෙන් හැරෙන බල්ලා | German Shorthaired Pointer | Pet Talk

මොරටුව පැත්තේ ඉන්න වේගයෙන් හැරෙන බල්ලා | German Shorthaired Pointer | Pet Talk

Facebook : https://www.facebook.com/pettalksl
Instagram : https://www.instagram.com/pettalksl

E-Mail : pettalksl@gmail.com

#PetTalk #Dog #Pointer